ساعت کاری 9:00-17:30

تعرفه پیامک

قیمت هر عدد پیامک با توجه به مبلغ خرید شما بر مبنای هر یک از سرشماره های ارسال متفاوت است، هرچه میزان خرید اعتبار شما بیشتر باشد قیمت پیامک کمتر خواهد بود.

قیمت هر پیامک
با سرشماره ۳۰۰۰
(تومان)
قیمت هر پیامک
با سرشماره ۵۰۰۰
(تومان)
قیمت هر پیامک
با سرشماره ۰۲۱
(تومان)
مبلغ خرید اعتبار
(تومان)
۱۶,۹ ۱۵,۹ ۱۵,۹ خرید کمتر از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۰ ۱۵,۵ ۱۵,۵ خرید از ۱۵۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵ ۱۵,۰ ۱۵,۰ خرید از ۳۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰ ۱۴,۸ ۱۴,۵ خرید از ۶۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۶ ۱۳,۵ ۱۳,۵ خرید از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵ ۱۳,۰ ۱۳,۰ خرید از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲ ۱۲,۷ ۱۲,۵ خرید از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰ ۱۲,۵ ۱۲,۰ خرید از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس با شرکت تماس با شرکت تماس با شرکت خرید بیشتر از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پیامک های ارسال نشده چگونه محاسبه می گردد؟

  • هزینۀ پیامک‌های ارسال نشده به حساب کاربر بازگردانده خواهد شد.